Ugovor o putovanju, Opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane

 

 

OPĆI UVJETI

UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU

 

1.         UVODNE ODREDBE

 

1.1.      Ovi Opći uvjeti ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (dalje kao: ''Opći uvjeti'') sastavni su dio ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (dalje kao: ''Ugovor'') sklopljenog između organizatora putovanja – turističke agencije INTEGRAL ZAGREB d.o.o. Zagreb, Paromlinska cesta 2a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080184146, OIB: 11154562870 (dalje kao: ''Agencija'') i putnika odnosno ugovaratelja putovanja kada ugovaratelj putovanja sklapa Ugovor u korist treće osobe kao putnika (dalje kao: ''Putnik'').

 

1.2.      Ovi Opći uvjeti usklađeni su sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21 - dalje kao: ''Zakon''). Uz ove Opće uvjete, sastavni dio Ugovora čini i program putovanja u paket-aranžmanu (dalje kao: ''Program putovanja''). U slučaju nepodudarnosti ovih Općih uvjeta s odredbama Ugovora ili Programa putovanja, prevladat će odredbe Ugovora, potom sadržaj Programa putovanja, a zatim odredbe ovih Općih uvjeta.

 

1.3.      Ovi Opći uvjeti primjenjuju se isključivo za paket-aranžmane u kojima je Agencija organizator. Ako Agencija posreduje ili prodaje usluge drugih turističkih agencija, u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora, koje će Agencija učiniti dostupnima Putniku.

 

2.         PROGRAM PUTOVANJA

 

2.1.      Program putovanja čini sastavni dio Ugovora i sadrži Zakonom propisane predugovorne informacije za paket-aranžmane, a može po potrebi sadržavati i druge informacije koje Agencija smatra korisnim.

 

2.2.      Agencija jamči provedbu Programa putovanja prema opisu koji je objavljen na web stranici Agencije. Sadržaj programa Agencija će ostvariti u potpunosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti kao što su primjerice rat, nemiri, štrajkovi, terorističke aktivnosti, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, poremećaji u rasporedu i kašnjenja prijevoznih sredstava, vremenske neprilike, epidemije, pandemije i druge okolnosti koje su izvan kontrole Agencije i koje izravno utječu na pojedinu destinaciju. Dodatno, provedba Programa putovanja može se razlikovati od objavljenog i kada pojedine destinacije zahtijevaju prilagodbe i improvizacije na terenu.

 

2.3.      Ako nije drugačije određeno, svi uvjeti naznačeni u Programu putovanja koji se tiču propisa o putnim ispravama, viza, deviznih, graničnih, carinskih, zdravstvenih i drugih propisa vrijede isključivo za hrvatske državljane. Državljani drugih država imaju pravo putovati s Agencijom, uz uvjete koji su, obzirom na njihovo državljanstvo, propisani od strane država polazišta, tranzita i odredišta. Prije prijave za rezervaciju paket-aranžmana, strani državljani dužni su provjeriti sve na sebe primjenjive uvjete putovanja.

 

2.4.      Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku Programa putovanja u sklopu brošura i kataloga kao niti za pogrešne unose podataka od strane operatera na web stranici Agencije.

 

3.         PRIJAVA REZERVACIJE I SKLAPANJE UGOVORA

 

3.1.      Putnik može svoj upit ili prijavu za rezervaciju paket-aranžmana iz ponude Agencije uputiti u svim poslovnicama Agencije, putem web stranice, elektroničkom poštom, telefonom, drugim načinom daljinske komunikacije ili putem druge ovlaštene turističke agencije koja djeluje kao posrednik.

 

3.2.      Prilikom prijave za rezervaciju i prije sklapanja Ugovora Putnik je dužan dostaviti točne podatke i važeću dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik je isključivo odgovoran i jamči da je Agenciji dao točne podatke i važeće dokumente te je u slučaju bilo kakve promjene podataka ili dokumenata Putnik dužan bez odgađanja dostaviti Agenciji nove podatke i/ili dokumente. Ako Putnik ne dostavi podatke ili dokumente u skladu s uvjetima i rokovima Ugovora, smatrat će se da je raskinuo Ugovor te se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika.

 

3.3.      Prilikom prijave za rezervaciju Putnik se obvezuje uplatiti 40% ukupne cijene aranžmana. Prijavu rezervacije Agencija se obvezuje obraditi i o potvrdi rezervacije pisanim putem obavijestiti Putnika. Ako Agencija nije u mogućnosti potvrditi rezervaciju, uplaćeni predujam bit će u cijelosti vraćen Putniku. Ako Putnik ne prihvati zatraženu, a od strane Agencije potvrđenu rezervaciju, troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane Putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana. Uplata predujma ne podrazumijeva potvrdu rezervacije, već se rezervacija smatra potvrđenom tek po pisanoj obavijesti Agencije.

 

3.4.      Ugovor je sklopljen kada ga potpišu djelatnik Agencije ili druga osoba ovlaštena za prodaju aranžmana Agencije, s jedne strane, i Putnik s druge strane, ili kada isti na drugi način jasno i nedvosmisleno potvrde svoju suglasnost primjerice putem web stranice, elektroničkom poštom ili uplatom predujma na račun. Ugovor proizvodi pravne učinke i obvezuje Agenciju tek kada Agencija po danoj ponudi u roku određenom od Agencije, od strane Putnika na račun zaprimi iznos predujma određen Programom putovanja, a ako isti nije određen, najmanje 40% vrijednosti rezervacije. Ako Putnik ne izvrši uplatu predujma sukladno ispostavljenoj ponudi, smatrati će se da je Putnik povukao prijavu za rezervaciju paket-aranžmana.

 

3.5.      Sklapanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama izabranog putovanja te da u cijelosti razumije i prihvaća Ugovor, Program putovanja i Opće uvjete. Ako Putnik ugovara putovanje i za druge putnike, sklapanjem Ugovora potvrđuje kako je sa svim navedenim u potpunosti upoznao druge putnike, te jamči da isti u cijelosti razumiju i prihvaćaju Ugovor, Program putovanja i ove Opće uvjete. Putnik preuzima obvezu upoznati druge putnike sa svim dodatnim informacijama koje dobije u daljnjem kontaktu s Agencijom.

 

3.6.      Preostali iznos ukupne cijene paket-aranžmana Putnik je dužan podmiriti Agenciji najkasnije 45 dana prije dana početka putovanja, osim ako Ugovorom nije drugačije određeno. Ako preostali iznos ukupne cijene paket-aranžmana ne bude uplaćen u ugovorenom roku, smatrat će se da je Putnik raskinuo Ugovor te se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika.

 

3.7.      Ako nije drugačije određeno, za individualne upite za putovanja, Agencija može naplatiti naknadu za izradu ponude. U slučaju prihvaćanja ponude, naplaćeni iznos oduzet će se od ukupne cijene paket-aranžmana. U slučaju da Putnik ne prihvati izrađenu ponudu, Agencija zadržava naplaćeni iznos za pokriće troškova izrade ponude.

 

4.         PLAĆANJE

 

4.1.      Ako Ugovorom ili Programom nije drugačije određeno, Putnik može platiti usluge Agencije bankovnom doznakom u korist poslovnog računa Agencije, karticama koje prihvaća Agencija. Putnik snosi sve troškove, naknade i provizije nastale u vezi novčanih transakcija ili kartičnog plaćanja. Danom uplate smatra se dan kada se na poslovnom računu Agencije zabilježi uplata Putnika.

 

4.2.      Pravilno i pravodobno podmirenje svih troškova prema uvjetima Ugovora, Programa putovanja ili ovih Općih uvjeta, jamče Putniku raspoloživo mjesto na izabranom putovanju. U suprotnom smatra se da je Putnik raskinuo Ugovor te se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika.

 

4.3.      Za sva obročna plaćanja na rate Agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5% ugovorene cijene.

 

 

5.         CIJENE

 

5.1.      Cijena paket-aranžmana određena je Programom putovanja i istaknuta je u Ugovoru te vrijedi od datuma objave Programa putovanja. Cijena uključuje usluge Agencije koje su u Programu putovanja navedene pod ''Cijena paket-aranžmana uključuje'' Cijeni se dodaju i cijene usluga pod odjeljkom ''Obavezna doplata''. Cijene paket-aranžmana objavljene su u valuti Republike Hrvatske, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po srednjem tečaju poslovne banke Agencije na određeni dan.

 

5.2.      Osim ako nije drugačije ugovoreno, cijena paket-aranžmana ne uključuje dodatne usluge, kao primjerice fakultativne izlete i posjete, ulaznice, troškove pribavljanja i izdavanja viza, troškove cijepljenja, izrade testova, dodatne dokumentacije potrebne za ulaz u, boravak ili izlaz iz pojedine zemlje, troškove osiguranja povezanih sa putovanjem, posebne usluge kao što su izbor jednokrevetne sobe, posebna prehrana, niti bilo koje druge usluge koje Programom putovanja nisu uključene u cijenu paket-aranžmana. Sve takve dodatne usluge koje Putnik izabere, dužan je dodatno platiti Agenciji prema naznačenoj cijeni.

 

5.3.      Cijene navedene u Programu putovanja temelje se na ugovorima s našim partnerima i ne moraju nužno odgovarati cijenama na licu mjesta odredišta putovanja. Takva eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora prema Agenciji. Agencija može predvidjeti da Putnik pojedine usluge plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi se izravno pružatelju usluge.

 

5.4.      Sklapanjem Ugovora Putnik potvrđuje kako je upoznat s činjenicom da cijena paket-aranžmana može biti drugačija za druge putnike povodom akcija i promocija Agencije, sve u svrhu popunjavanja preostalih slobodnih mjesta putem posebnih ponuda ''First minute'', ''Last minute'' i slično. Putnik koji je uplatio paket-aranžman po punoj cijeni nema pravo na povrat razlike cijene paket-aranžmana.

 

5.5.      Svi primjenjivi popusti izričito su navedeni u Ugovoru. Raspoloživi popusti i pogodnosti međusobno se isključuju i Putnik može izabrati popust ili pogodnost koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete. Popust se obračunava isključivo na dio cijene bez obveznih ili dodatnih doplata, odnosno na dio cijene iz kojega su isključene boravišne, zrakoplovne, lučke pristojbe, drugi slični troškovi te dodatne i posebne usluge prehrane, izleta, prijevoza i slično.

 

5.6.      Agencija ne odobrava povrat sredstava Putnika za bilo koju ugovorenu uslugu koju Putnik nije iskoristio svojom odlukom ili krivnjom.

 

6.         IZMJENA UGOVORENE CIJENE

 

6.1.      Agencija može nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije 20 dana prije početka putovanja, pisanim putem povećati ugovorenu cijenu, ako je isto posljedica promjene: (a) cijene prijevoza putnika zbog troškova goriva ili drugih izvora energije, (b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama, (c) primjenjivih valutnih tečajeva ili (d) cijene smještaja, prehrane i/ili drugih usluga.

 

6.2.      Ako se radi o povećanju ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana do 8%, Agencija povećanje može izvršiti jednostrano, a Putnik je isto obvezan prihvatiti.

 

6.3.      Ako se radi o povećanju ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana većem od 8%, Putnik ima pravo raskinuti Ugovor, pri čemu je raskid dužan pisanim putem dostaviti Agenciji u roku od 2 dana od primljene obavijesti. U slučaju raskida Putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i drugih troškova. Ako Putnik raskid ne dostavi Agenciji pisanim putem niti u navedenom roku, smatra se da je suglasan s povećanjem cijene.

 

6.4.      Iznosi zrakoplovnih pristojbi podložni su promjeni do dana izdavanja zrakoplovne karte.

 

 

7.         KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 

7.1.      Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti (širi popis usluga: smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i druge usluge) u Programu putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja Programa putovanja. Lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno se razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge su pod nadzorom mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Programu putovanja važećim za navedeno putovanje, a koja je dana (dobivena) bilo od strane djelatnika Agencije ili neke treće osobe.

 

7.2.      Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika (npr.), prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u Programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, osim ako u Programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 18:00 sati), potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na putovanje, o tome obavijestiti Agenciju, osim ako takav kasniji dolazak nije predviđen Programom putovanja.

 

 

8.         PRIJENOS UGOVORA NA DRUGOG PUTNIKA

 

8.1.      Prije početka putovanja Putnik može prenijeti Ugovor na drugog putnika koji ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj Ugovor i ako je takva promjena moguća i dopuštena kod pružatelja usluga koji su uključeni u paket-aranžman. Putnik je dužan o namjeravanom prijenosu Ugovora obavijestiti Agenciju pisanim putem odnosno na trajnom nosaču podataka najkasnije 15 dana prije početka putovanja. Putnik na kojega se Ugovor prenosi mora dati pristanak na promjenu te postaje obveznik Ugovora. Putnik koji je prenio Ugovor na novog Putnika prestaje biti obveznik Ugovora i nema pravo na naknadu eventualne štete i druge troškove.

 

8.2.      Putnik koji prenosi Ugovor i Putnik na kojega je prenesen Ugovor solidarno odgovaraju Agenciji za sva plaćanja sukladno Ugovoru, kao i za sve eventualne dodatne naknade, pristojbe i druge troškove koji proizlaze iz prijenosa Ugovora, a o kojima će ih Agencija obavijestiti.

 

8.3.      Za putovanja autobusom trošak prijenosa Ugovora na drugog Putnika iznosi 100 kuna po osobi, a za putovanja zrakoplovom mogućnost prijenosa Ugovora i trošak prijenosa ovise o politici i tarifi avio kompanije.

 

9.         IZMJENE UVJETA UGOVORA

 

9.1.      Nakon sklapanja Ugovora a prije početka putovanja Agencija može jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora, ako je izmjena beznačajna, o čemu će Agencija obavijestiti Putnika na trajnom nosaču podataka. Beznačajnom izmjenom smatra se svaka izmjena koja znatno ne mijenja glavna obilježja usluga putovanja, ne umanjuje kvalitetu ili vrijednost paket-aranžmana, niti uzrokuje značajnije neugodnosti ili dodatne troškove za Putnika.

 

9.2.      Ako je Agencija prije početka putovanja prisiljena znatno izmijeniti bilo koje glavno obilježje usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika, dužna je bez odgode na trajnom nosaču podataka obavijestiti putnika o predloženim izmjenama, njihovom utjecaju na cijenu paket-aranžmana odnosno o ponuđenom zamjenskom paket-aranžmanu i njegovoj cijeni, ovisno što je primjenjivo. Putnik je obvezan u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti Agencije očitovati se Agenciji na trajnom nosaču podataka prihvaća li predloženu izmjenu ili raskida Ugovor. Ako putnik ne odgovori u navedenom roku smatra se da je suglasan s predloženim izmjenama odnosno zamjenskim paket-aranžmanom. Ako izmjene ili zamjenski paket-aranžman imaju za posljedicu višu cijenu ili dodatne troškove, razliku u cijeni obvezan je podmiriti Putnik. Ako izmjene ili zamjenski paket-aranžman imaju za posljedicu nižu kvalitetu ili cijenu, Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene. Ako Putnik raskine Ugovor, Putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i drugih troškova.

 

9.3.      Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile tijekom putovanja. U tom slučaju može osigurati prikladne usluge s obzirom na nastalu situaciju.

 

 

10.       RASKID UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

 

10.1.    U bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana, Putnik može raskinuti Ugovor, i to na način da na trajnom nosaču podataka dostavi Agenciji pisanu obavijest o raskidu Ugovora. Ugovor se smatra raskinutim s danom na koji Agencija zaprimi pisanu obavijest. U slučaju raskida Agencija ima pravo naplatiti standardnu naknadu za raskid Ugovora u visini koja se određuje prema danu raskida. Ako nije drugačije određeno, visina naknade se određuje kako slijedi:

 

(i) europska putovanja, odmori, skijanje:

 

- do 30 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,

- 29 – 22 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,

- 21 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana, odnosno za ''no show'' ili za prekid putovanja od strane Putnika, Agencija će naplatiti 100% cijene aranžmana,

 

(ii) daleka putovanja, tečajevi stranih jezika:

 

- do 180 dana prije polaska 20% cijene aranžmana,

- za otkaz 179 – 90 dana prije polaska 70% cijene aranžmana,

- za otkaz 89 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana,

- nakon polaska, odnosno za ''no show'', Agencija će naplatiti 100% cijene aranžmana,

 

 

 

(a) za individualne polaske

- više od 60 dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 335 kuna,

- 60 – 46 dana prije polaska 15% cijene aranžmana,

- 45 – 31 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,

- 30 – 16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,

- 15 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana,

- nakon polaska, odnosno za ''no show'' 100% cijene aranžmana; nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100% cijene aranžmana,

 

(b) za grupne polaske

- do 180 dana prije polaska 20 % cijene aranžmana,

- 170 – 90 dan prije polaska 70% cijene aranžmana,

- 89 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana,

- nakon polaska, odnosno za ''no show'' 100% cijene aranžmana; nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100% cijene aranžmana.

 

10.2.    Ako se Putnik ne pojavi na ugovorenom mjestu u ugovoreno vrijeme na dan početka putovanja (''no show'') smatrat će se da je raskinuo Ugovor na dan početka putovanja te će Agencija prema njemu primijeniti naplatu naknade u 100% iznosu ukupne cijene paket-aranžmana. Ako nije drugačije određeno, Agencija ima pravo naplatiti standardnu naknadu i za raskid Ugovora i za promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice, zahtjev za promijenom Programa putovanja kao i za sve druge bitne promjene koje učini ili zatraži Putnik.

 

10.3.    Putnik ima pravo raskinuti Ugovor prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid Ugovora u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište.

Pod navedene okolnosti ne potpada prebukiranje, ali su uključeni štrajkovi, ratovi, krizne situacije slične ratovima, epidemije, prirodne katastrofe i slične okolnosti.

 

10.4.    Ako Putnik želi odustati od putovanja za vrijeme realizacije putovanja, to može učiniti dostavom pisane obavijesti Agenciji, a raskid Ugovora stupa na snagu od trenutka kada Agencija zaprimi pisanu obavijest. U tom slučaju Putnik nema pravo na povrat bilo kakvih sredstava već se prema njemu primjenjuje naplata naknade u 100% iznosu ukupne cijene paket-aranžmana.

 

10.5.    Ako nije drugačije određeno, kod odustanka od putovanja ugovorenog temeljem individualne rezervacije, neovisno o datumu odustanka i svim gore navedenim postocima, Putnik je dužan Agenciji podmiriti naknadu u 100% iznosu ukupne cijene individualnog paket-aranžmana.

 

10.6.    U slučaju raskida Ugovora od strane Putnika iz bilo kojeg razloga, Putnik nema pravo na povrat iznosa troškova eventualnih viza, osiguranja, cijepljenja i drugih troškova.

 

10.7.    Ako su stvarno nastali troškovi proizašli iz raskida Ugovora od strane Putnika veći od iznad navedenih standardnih naknada za raskid Ugovora, Agencija zadržava pravo naplate do punog iznosa stvarno nastalih troškova. Putnik isključivo je odgovoran za eventualne troškove ili štetu koja bi pritom mogla nastati, kako Agenciji tako i ostalim putnicima i trećim osobama.

 

 

11.       PREPORUKA OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA

 

11.1.    U svrhu umanjenja rizika i posljedica eventualnog raskida Ugovora od strane Putnika, Agencija predlaže Putniku sklapanje police putnog osiguranja od otkaza putovanja. Ako Putnik, izravno ili posredstvom Agencije, ugovori s osiguravajućim društvom osiguranje od otkaza putovanja, isti ima pravo na povrat uplaćenih sredstava naknade izravno od osiguravajućeg društva isključivo prema uvjetima ugovorene police. Svi uvjeti i rokovi police osiguranja izravno su ugovoreni između Putnika i osiguravajućeg društva te Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav prigovor ili nepriznavanje prava od strane osiguravajućeg društva prema Putniku temeljem njegovog zahtjeva za isplatu po ugovorenoj polici.

 

12.       RASKID UGOVORA OD STRANE AGENCIJE

 

12.1.    Ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u Programu putovanja, Agencija može raskinuti Ugovor prije početka putovanja. U tom slučaju Agencija će Putniku vratiti plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete ili bilo kakvih drugih plaćanja Putniku. O raskidu će Agencija obavijestiti Putnika unutar roka utvrđenog u Ugovoru, ali ne kasnije od:

 

- 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana,

- sedam dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana.

- 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

 

12.2.    Ako za paket-aranžman nije prijavljen dovoljan broj putnika Agencija zadržava pravo, ukoliko uvjeti pojedinog paket-aranžmana to omogućuju, realizirati putovanje i s manjim brojem putnika od propisanog minimuma. Ako je primjenjivo, Agencija će po izračunu dostaviti ponudu nove cijene prijavljenim Putnicima.

 

12.3.    Agencija može raskinuti Ugovor prije početka paket-aranžmana ako Agenciju u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. U tom slučaju Agencija će Putniku vratiti plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete ili bilo kakvih drugih plaćanja Putniku. O raskidu će Agencija obavijestiti Putnika bez odgode prije početka paket-aranžmana. Pod navedene okolnosti ne potpada prebukiranje, ali su uključeni štrajkovi, ratovi, krizne situacije slične ratovima, epidemije, prirodne katastrofe i slične okolnosti na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište.

 

12.4.    Ako je Agencija primorana raskinuti Ugovor za vrijeme realizacije putovanja, Putnik ima pravo na povrat isključivo novčanih sredstava koja se odnose na neiskorišteni dio ugovorenih usluga.

 

12.5.    U bilo kojem slučaju raskida Ugovora od strane Agencije, Putnik nema pravo na povrat niti naplatu eventualno nastalih troškova putnog osiguranja, viza, izrade ostale dokumentacije potrebnih za ulaz, boravak ili izlaz iz pojedine zemlje, cijepljenja, testiranja, troškova, naknada i provizija nastalih u vezi novčanih transakcija ili kartičnog plaćanja i drugih troškova.

 

12.6.    Agencija može raskinuti Ugovor za vrijeme realizacije putovanja ako Putnik svojim postupanjem ugrožava, otežava ili onemogućava redovnu provedbu Programa putovanja ili nanese štetu Agenciji, pružateljima usluga, drugim putnicima, trećim osobama ili imovini. U tom slučaju primijenit će se odredbe ovih Općih uvjeta koje vrijede za raskid Ugovora od strane Putnika a Agencija zadržava i pravo naknade štete od Putnika.

 

12.7.    Ako je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je Agencija djelovala kao posrednik u prodaji navedenog aranžmana, Agencija samo obavještava putnika o radnjama organizatora putovanja u pogledu otkaza ugovora.

 

13.       POSEBNE ODREDBE ZA PUTOVANJA ZRAKOPLOVOM

 

13.1.    Za putovanje s niskotarifnim avio-kompanijama, putnik je dužan prilikom rezervacije dati točne podatke potrebne za izdavanje karte, kao što su točno ime i prezime, datum rođenja, broj putnog dokumenta, datum do kada vrijedi te državljanstvo te druge podatke koje traži pojedina avio-kompanija.

 

13.2.    Za putnikov otkaz putovanja s niskotarifnom avio kompanijom, putnik snosi trošak avio karte u cijelosti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskotarifne aviokompanije. Trošak hotela i ostatka aranžmana se obračunava prema Općim uvjetima za raskid Ugovora od strane putnika za europska putovanja.

 

13.3.    U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak otkazivanja, koji je 100%. Kod individualnih putovanja, ako su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Promjena imena na individualnim avio kartama nije moguća.

 

13.4.    Prilikom putovanja koja uključuju let avionom, pravo Putnika na prijenos Ugovora drugoj osobi ovisi o mogućnosti promjene rezervacije avionske karte. Ako aviokompanija ne dopušta promjenu rezervacije na drugo ime, troškovi otkazivanja aranžmana se obračunavaju prema Općim uvjetima kada Putnik raskida Ugovor.

 

13.5.    Agencija ne odgovara Putniku za radnje, odluke i mogućnosti pojedine aviokompanije uključene u paket-aranžman.

 

14.       OBVEZE AGENCIJE

 

14.1.    Ako nije drugačije određeno, Agencija će usluge iz paket-aranžmana pružiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

14.2.    Agencija se obvezuje uredno ispunjavati svoje obveze koje proizlaze iz Zakona, a naročito obvezu čuvanja poslovne tajne sukladno članku 22. Zakona, obvezu ponude osiguranja sukladno članku 54. Zakona, obvezu informiranja Putnika o polici osiguranja od odgovornosti za štetu sukladno članku 53. Zakona, obvezu ispravljanja nesukladnosti sukladno članku 40. Zakona, obveze u slučaju nemogućnost izvršenja znatnog dijela usluga putovanja sukladno članku 41. Zakona, obvezu snošenja troškova nužnog smještaja sukladno članku 42. Zakona, obveze sniženja cijene i naknada štete sukladno člancima 43. do 47. Zakona, obvezu pružanja pomoći sukladno članku 49. Zakona

 

14.3.    Dodatno u odnosu na propisanu obvezu pružanja pomoći sukladno članku 49. Zakona, ako Putniku pomoć pruža voditelj putovanja ili drugi predstavnik Agencije, pomoć će se pružiti na način da ne utječe na redovno odvijanje Programa putovanja, odnosno na štetu za ostale Putnike. Sve troškove nastale u svezi s pružanjem pomoći snosi Putnik.

 

14.4.    Agencija je dužna Putniku ponuditi osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja i opće uvjete ugovora o osiguranju. Uplatom predujma odnosno potpisom Ugovora Putnik potvrđuje da je Agencija ispunila sve navedene obveze.

 

 

15.       OBVEZE PUTNIKA

 

15.1.    Odgovornost Putnika za ostale putnike

 

Putnik je obvezan sve ostale putnike iz svoje prijave za rezervaciju paket-aranžmana upoznati s Ugovorom, Programom putovanja i ovim Općim uvjetima, a uplatom predujma Putnik izričito potvrđuje Agenciji kako je tu obvezu izvršio. Putnik je ujedno obvezan upoznati ostale putnike sa svim dodatnim informacijama koje dobije u daljnjem kontaktu s Agencijom.

 

Putnik prijavom za rezervaciju paket-aranžmana izričito potvrđuje Agenciji kako je ovlašten djelovati u ime i za račun svih putnika obuhvaćenih prijavom te da je u cijelosti odgovoran prema Agenciji za njihovo poštivanje Ugovora.

 

Ako nije drugačije određeno, Putnik je dužan izvršiti sva plaćanja temeljem Ugovora za sve putnike iz prijave za rezervaciju paket-aranžmana. Ako nije drugačije određeno, svaka pojedinačna uplata po Ugovoru, ravnomjerno se u postocima raspoređuje kao uplata izvršena za svakog putnika obuhvaćenog prijavom za rezervaciju paket-aranžmana.

 

Kad god Putnik daje neku izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da to čini u svoje ime i za svoj račun te u ime i za račun svakog putnika iz njegove prijave za rezervaciju paket-aranžmana. Kad god takav drugi putnik daje neku izjavu, jamstvo odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da to čini u svoje ime i za svoj račun te u ime i za račun Putnika koji ga je prijavio za putovanje, kao i, kada je to primjenjivo, u ime i za račun ostalih putnika iz prijave za rezervaciju paket-aranžmana.

 

Sve što se temeljem Ugovora primjenjuje na Putnika na odgovarajući način primjenjuje se i na putnika kojeg je Putnik prijavio za putovanje, ako nije drugačije određeno.

 

15.2.    Obveza dostave podataka i dokumenata

 

Prilikom prijave za rezervaciju paket-aranžmana Putnik je dužan dostaviti Agenciji sve točne podatke i dokumente svih putnika koji su potrebni za organiziranje i realizaciju putovanja. Dostavljeni podaci i dokumenti moraju odgovarati valjanim osobnim dokumentima koji će se koristiti prilikom realizacije putovanja. Agencija nije odgovorna za zaprimanje, korištenje niti prosljeđivanje netočnih ili nepotpunih podataka ili dokumenata. Putnik koji prilikom prijave stavi na raspolaganje Agenciji netočne ili nepotpune podatke ili dokumente, odgovara za sve posljedice i troškove proizašle iz korištenja takvih podataka ili dokumenata. U tom slučaju Agencija može raskinuti Ugovor s učinkom kao da ga je raskinuo Putnik i od Putnika zahtijevati isplatu svih nastalih troškova i štete. U slučaju da Putnik ne dostavi podatke ili dokumente u skladu s uvjetima i rokovima Ugovora smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika.

 

U slučaju bilo kakve promjene podataka putnika koji su potrebni za organiziranje i realizaciju putovanja ili dokumenata koje će putnici koristiti prilikom realizacije putovanja, Putnik je dužan bez odgađanja dostaviti Agenciji nove podatke ili dokumente. U suprotnom smatra se da je dostavio netočne podatke ili dokumente te će se primijeniti pravila koja vrijede za dostavu netočnih podataka ili dokumenata.

 

Ako je to potrebno za organiziranje i realizaciju putovanja, Agencija može zadržati preslike dokumenata putnika.

 

Putnik je dužan provjeriti svu putnu dokumentaciju koju mu Agencija dostavi. Ako Agencija unutar 24 sata od dostave putne dokumentacije ne zaprimi od Putnika reklamaciju ili zahtjev za ispravkom, smatrat će se da je sva putna dokumentacija valjana i ispravna. Troškove nastale po zahtjevu ili potrebi za bilo kakvom izmjenom ili ispravkom putne dokumentacije nakon proteka tog roka snosi Putnik.

 

15.3.    Obveza poštivanja propisa

 

Putnik je dužan informirati se i poštivati sve važeće propise o putnim ispravama i vizama, devizne, granične, carinske i zdravstvene i druge primjenjive propise, te se brinuti da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenima navedenim propisima matične države, države tranzita i države odredišta.

 

Ako Putnik uslijed nepoštivanja propisa bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika. U tom slučaju Putnik je odgovoran i za sve nastale troškove i posljedice.

 

15.4.    Putne isprave

 

U svrhu putovanja, Putnik je dužan imati važeću putovnicu ili drugu odgovarajuću važeću ispravu temeljem koje mu se može odobriti ulazak u pojedinu zemlju, a sve sukladno važećim propisima o putnim ispravama. Putnik je dužan samostalno o svom trošku pribaviti te tijekom cijelog trajanja putovanja imati važeću putovnicu ili drugu putnu ispravu temeljem koje mu se može odobriti ulazak u pojedinu zemlju. Ako nije drugačije određeno Programom putovanja, minimalno važenje putovnice jest šest mjeseci od dana izlaska iz države u koju ili kroz koje se putuje. Putnik sam vodi računa o svojoj putovnici ili drugoj putnoj ispravi i sam odgovara za njihovo posjedovanje, ispravnost te za sve posljedice koje mogu proizaći iz neposjedovanja ili korištenja nevažeće putovnice ili druge isprave.

 

Ako tijekom putovanja dođe do krađe putovnice ili druge odgovarajuće isprave Putnika, iste budu uništene, izgubljene ili otuđene na bilo koji drugi način, Putnik će o svom trošku ishoditi novu putovnicu ili drugu odgovarajuću ispravu ako je to nužno za nastavak putovanja ili povratak u državu polaska. Pritom, voditelj putovanja ili drugi predstavnik Agencije može pomoći Putniku, no ne na štetu redovne provedbe Programa putovanja. Osim troškova ishođenja novih dokumenata, Putnik je dužan snositi i sve dodatne troškove i naknade koji proizađu iz opisane situacije.

 

Ako Putnik zbog krađe, uništenja, gubitka ili bilo kojeg drugog otuđenja putovnice ili druge odgovarajuće isprave mora prekinuti putovanje, nema pravo na povrat uplaćenog putovanja niti bilo kakvu naknadu troškova. U tom slučaju smatrat će se da je Putnik raskinuo Ugovor te se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika. U tom slučaju Putnik odgovara i za sve nastale troškove i posljedice.

 

15.5.    Vize i ostali dokumenti

 

Putnik je dužan samostalno o svom trošku u roku određenom Programom putovanja pribaviti vize kao i ostale dokumente određene Programom putovanja, ako je to potrebno za realizaciju putovanja. Agencija može, kada je to moguće, uz posebnu doplatu posredovati u pribavljanju viza i ostalih dokumenata.

 

Agencija ni u kojem slučaju ne jamči odobrenje viza niti ostalih dokumenata, kao niti povrat uplaćenog iznosa za njihovo pribavljanje. U slučaju pribavljanja vize ili ostalih dokumenata, Agencija ne odgovara za ispravnost istih. Agencija ne jamči za točnost informacija koje je zaprimila od nadležnih diplomatskih predstavništava, a koje je proslijedila Putniku.

 

Ako Putnik uslijed neodobravanja vize ili nepribavljanja nekog drugog dokumenta bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika. U takvom slučaju Putnik je odgovoran i za sve nastale troškove i posljedice.

 

15.6.    Cijepljenje i ostali zdravstveni uvjeti putovanja

 

Ako je za organiziranje i realizaciju putovanja obvezno pribaviti odgovarajući zdravstveni dokument, obaviti cijepljenje ili je potrebno ispunjenje bilo kojeg drugog uvjeta određenog zdravstvenim propisima (npr. pribavljanje potvrde o preboljenju određene bolesti, potvrde da Putnik nikada nije imao određenu bolest, potvrde o cijepljenju, negativan PCR test i sl.), Putnik će samostalno o svom trošku i u roku određenom Programom putovanja uredno ispuniti traženi uvjet.

 

Agencija nije ovlaštena Putniku davati upute i preporuke da primi određeno cjepivo, poduzme medicinski zahvat ili koristi lijekove, već u svrhu pribavljanja svih informacija, uputa i preporuka po tim pitanjima, upućuje Putnika da se obrati ovlaštenoj osobi. Agencija ne odgovara za posljedice koje bi za Putnika mogle proizaći iz cijepljenja, poduzimanja drugih medicinskih zahvata, uporabe lijekova i sličnih radnji.

 

Ako Putnik uslijed neposjedovanja odgovarajućeg zdravstvenog dokumenta, necijepljenja ili neispunjenja drugog uvjeta određenog zdravstvenim propisima bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika. U takvom slučaju Putnik odgovara i za sve nastale troškove i posljedice.

 

15.7.    Uvjeti prijevoznika

 

Putnik je dužan osigurati da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispunjavaju i uvjete koje određuje prijevoznik.

 

Agencija nije odgovorna za odluke nadležnih osoba kojima se Putniku uskraćuje prijevoz kao niti za troškove ili druge posljedice koje iz takvih odluka proizlaze. Ako Putnik zbog takve odluke nije u mogućnosti otići na ili nastaviti putovanje, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika. U takvom slučaju Putnik odgovoran je i za sve nastale troškove i posljedice.

 

15.8.    Obveza obavještavanja o okolnostima od utjecaja na putovanje

 

Putnik je dužan prilikom prijave i u svako doba nakon izvršene prijave za rezervaciju paket-aranžmana obavijestiti Agenciju o svim okolnostima vezanim za zdravstveno stanje i navike svih putnika obuhvaćenih njegovom prijavom za rezervaciju paket-aranžmana ako bi takve okolnosti mogle ugroziti ili znatno otežati realizaciju putovanja ili zdravlje i život Putnika, kao npr. potreba za posebnom prehranom, informacije o kroničnim bolestima, alergijama, invaliditetu i slično.

 

Agencija će zahtjev Putnika za posebnom vrstom prehrane po primitku zahtjeva uputiti pružateljima usluga no ne odgovara za neispunjenje zahtjeva u slučaju da isti nisu u mogućnosti ponuditi traženu vrstu obroka ili ako pružatelji usluga kod realizacije zahtjeva učine propuste.

 

Programom putovanja može se zahtijevati da Putnik zadovoljava određene uvjete koji se tiču osobnih svojstava, npr. određena starosna dob, određeno zdravstveno stanje i slično. U tom slučaju Putnik može koristiti usluge Agencije isključivo ako zadovoljava postavljene uvjete. Putnik je dužan dostaviti Agenciji točne podatke o tako postavljenim uvjetima. Ako Putnik ne zadovoljava tako postavljene uvjete ili je Agenciji dostavio netočne podatke, Agencija može raskinuti Ugovor s učinkom kao da ga je raskinuo Putnik i od Putnika zahtijevati isplatu svih nastalih troškova i štete.

 

Putnik je dužan prije sklapanja Ugovora osobno se informirati o odredištu paket-aranžmana i pregledati važeći popis država visokog ili umjerenog rizika.

 

15.9.    Ponašanje putnika na destinaciji

 

Putnik je dužan pridržavati se svih pravila i kućnog reda smještajnog objekta, naročito u pogledu vremena početka korištenja smještajne jedinice (check-in), vremena njenog napuštanja (check-out), tako i u pogledu uporabe smještajne jedinice i ostalih sadržaja smještajnog objekta. Ako nije drugačije određeno, prijavu u smještajni objekt i ulazak u smještajnu jedinicu (check-in) moguće je izvršiti nakon 14:00h (ili 16:00) na dan dolaska, a napuštanje smještajne jedinice i odjavu (check-out) potrebno je izvršiti najkasnije do 10:00h na dan odlaska. Kada je moguće, Agencija će u suradnji sa smještajnim objektom nastojati osigurati grupni check-in ranije od službeno predviđenog, a što će ovisiti o raspoloživosti i popunjenosti smještajnog objekta na dan check-in-a. Ako su vremena check-in-a i check-out-a za pojedini smještajni objekt različita od ovdje navedenih, Putnik će o tome biti obaviješten izravno od smještajnog objekta prilikom prijave u smještajni objekt.

 

Ako Putnik na bilo koji način ugrožava sigurnost, mir ili udobnost ostalih Putnika, trećih subjekata ili ugrožava, otežava ili onemogućava redovno odvijanje Programa putovanja, Agencija ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika u kojem slučaju Putnik nema pravo na naknadu ili povrat bilo kakvih novčanih sredstava uplaćenih za putovanje, a odgovoran je i za naknadu štete koja bi mogla proizaći iz njegovog postupanja. U slučaju da je takav putnik maloljetna osoba, za takvu osobu odgovorni Putnik je dužan o svom trošku osigurati povratak maloljetnog putnika kući.

 

Putnik se obvezuje pridržavati svih razumnih naputaka voditelja putovanja ili drugog predstavnika Agencije. U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, Putnik je dužan u dobroj vjeri surađivati s voditeljem putovanja ili drugim predstavnikom Agencije te nastojati razriješiti predmet nezadovoljstva a bez ometanja drugih Putnika, trećih subjekata, te narušavanja ugleda Agencije.

 

Putnik je tijekom putovanja dužan pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti u stupnju koji bi primijenila svaka prosječna osoba. Agencija ne odgovara za radnje Putnika koje se tiču njegove osobne odgovornosti.

 

U slučaju bilo kakve povrede Ugovora ili pozitivnih propisa, Putnik je odgovoran za nastalu štetu kao i za bilo koju drugu štetu koju prouzroči a koju pretrpi Agencija, drugi putnik, pružatelji usluga ili treće osobe. Putnik će svaku štetu koju prouzroči podmiriti na licu mjesta izravno osobi kojoj je štetu nanio. Za svaku takvu štetu koju bi Agencija eventualno podmirila u njegovo ime, Agencija ima pravo naplate po povratku s putovanja. U slučaju povrede Ugovora ili pozitivnih propisa te počinjenja štete od strane Putnika, utvrđuje se solidarna odgovornost svih putnika na istoj prijavi rezervacije za njezinu naknadu.

 

(KOMENTAR: molim uputu ostaju li sve ove odredbe o obvezama putnika (točke 15.1. do 15.9.) po uzoru na točku 15. Nomadika)

 

16.       PRTLJAGA

 

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorena isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji su važeći u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage, Putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

 

17.       OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESOLVENTNOSTI

 

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, Putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja UNIQUA OSIGURANJE d.d. te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti Agencije. Broj police jamčevnog osiguranja: 11-7002470210.

 

 

18.       RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pisani prigovor Agenciji i to u  roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon isteka roka neće se uzeti u razmatranje. Obveza je i u interesu je Putnika da nastupa u dobroj vjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pisani prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pisanu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki Putnik prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna pisanim putem odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno, radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Agencija može odgoditi rok za davanje odgovora za još 15 dana, a o čemu je dužna pisanim putem obavijestiti Putnika koji podnio prigovor. Agencija će riješiti samo one prigovore za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio pisani prigovor pružatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ako je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjenja Programa ili dijela usluga, Putnik ima pravo na naknadu u visini  stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. U slučaju sklapanja ugovora po ''Fortuna sistemu'' ili po ''Last minute ponudi'' Putnik nema pravo prigovora na smještaj. Dok Agencija ne da pisani odgovor na prigovor, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Prije pokretanja sudskog postupka preporučamo obraćanje Arbitražnoj komisiji UHPA-e (Udruga hrvatskih putničkih agencija, www.uhpa.hr) čija je Agencija član. Putnik i Agencija će sve nesuglasnosti nastojati riješiti sporazumno, prema propisanoj proceduri, a ako to ne bude moguće ugovara se nadležnost suda u Zagrebu i primjena hrvatskog prava, uz izuzeće odredbi međunarodnog privatnog prava.

 

 

19.       ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika su potrebni u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i isti će se koristiti za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke Putnika neće iznijeti iz zemlje, osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno, ako Putnik zaključi policu osiguranja, tad će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

 

20.       POKLON BONOVI

 

Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Agencija ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje korisnik. Poklon bon moguće je iskoristiti za putovanje po izboru iz ponude Agencije. Iznos na poklon bonu važeći je do datuma istaknutog na poklon bonu, nakon isteka roka iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu. Korisnik uplatom iznosa prihvaća odredbe ovih Općih uvjeta koje uređuju poklon bon te se smatra da je s istima upoznat.

 

21.       ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja svakodobno su dostupni na web stranici Agencije www.integral-zagreb.hr.

 

Agencija ima pravo izmijeniti ove Opće uvjete u svako doba objavom izmijenjenog teksta Općih uvjeta na web stranici Agencije.

 

Ako bilo koja odredba Ugovora ili ovih Općih uvjeta postane ništetna, nevaljana ili neizvršiva, to neće utjecati na valjanost ili izvršivost ostalih odredbi Ugovora i Općih uvjeta. Bilo koja takva ništetna, nevaljana ili neizvršiva odredba smatrat će se zamijenjenom odgovarajućom odredbom koja je sukladno gospodarskoj svrsi i cilju te, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, najbliža izvornoj namjeri Agencije i Putnika.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom objave na web stranici Agencije te isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju.

 

 

 

INTEGRAL ZAGREB d.d . Paromlinska 2/A, 10000 Zagreb